zgromadzenie

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków SCW


Zapraszamy wszystkich członków naszego stowarzyszenia na podsumowanie ubiegłorocznych działań, postaramy się je ocenić, wyciągnąć wnioski, a także zaplanować kolejny rok.


Porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Walnego Zgromadzenia Członków SCW

6.02.2019r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej
 3. Przyjęcie porządku zebrania;
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2018r. – podjęcie uchwały
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018r. – podjęcie uchwały
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu SCW w roku 2018. – podjęcie uchwały
 8. Udzielenia absolutorium Zarządowi SCW za rok 2018.- podjęcie uchwały
 9. Rozpatrzenie wniosku o zmiany w Zarządzie SCW
 10. Wybór nowego Zarządu SCW.
 11. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej
 12. Przedstawienie Planu pracy SCW na rok 2019 – Głosowanie nad przyjęciem planu pracy na 2019r.
 13. Zmiany w statucie SCW – pojęcie uchwały
 14. Dyskusja, zapytania i wolne wnioski
 15. Zakończenie zebrania.

 

Dodaj komentarz