do-wpisow

Spotkanie konsultacyjne i szkolenie

         12 lutego 2019 roku Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zorganizowało spotkanie w ramach zadania Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Centrum przy ul. Szkolnej 7, uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obecne były m.in. osoby z Centrum Wolontariatu, Kół Gospodyń Wiejskich, m.in. z Suchawy, Koła Gospodyń Miejskich „Zosie Samosie”, Poleskiego Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Nasz Dom” z Różanki i Towarzystwa Muzyki Chóralnej „Vlodaviensis”.

            Spotkanie otworzyła Krystyna Kończal, która przedstawiła zaplanowane działania w 2019r. w zadaniu dofinansowanym przez Gminę Miejska Włodawa i Starostwo Powiatowe we Włodawie pn. Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

WCIiWOP proponuje spotkania konsultacyjne, doradztwo prawne i księgowe.

W zadaniu ujęliśmy także szkolenie dla przewodników turystycznych – mówiła K. Kończal – Okazało się, że jest taka potrzeba, a pomysł wyszedł od Mieczysława Tokarskiego. Będzie to oddzielne zadanie, ogłoszone przez Urząd Miasta. Złożyliśmy propozycję wsparcia tego zadania w starostwie.

            Prowadząca spotkanie zachęciła do składania propozycji tematów na kolejne spotkania konsultacyjne organizacji pozarządowych.

            Krystyna Kończal podziękowała za współpracę w jej 11-letnim okresie prowadzenia Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Obiecała dalszą swoją pomoc    w realizacji zadań Centrum.

            W dalszej części spotkania, z udziałem przedstawicieli Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, odbyło się szkolenie nt. konkursu grantowego „Lubelskie Lokalnie. Mikrodotacje FIO 3”.

Szkolenie poprowadzili: Wojciech Dec i Bogusław Misiak oraz Justyna Spryszak. Konkurs został ogłoszony przez Związek oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

            Planowany harmonogram konkursu na mikrodotacje w 2019 r.: 1 – 22 luty 2019 r. – szkolenia dla beneficjentów konkursu na mikrodotacje, 1 – 28 luty 2019 r. – nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje, 1 marca – 30 kwietnia 2019 r. – ocena wniosków i podpisanie umów z beneficjentami, 1 maja – 30 września 2019 r. – realizacja działań.

Projekt, dzięki lokalnym animatorom, przebiega sprawnie – zauważyli prelegenci – Jest to jego trzecia edycja, mamy doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów. Poinformowali, że jest to konkurs skierowany do młodych organizacji: spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, grup samopomocowych i nieformalnych. Zaoferowali pomoc w uzupełnianiu wniosków, udostępniając kontakty mailowe.

             W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, a także na rozwój młodych organizacji pozarządowych, zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego. O dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.

            Prelegenci zachęcali do zapoznania się z regulaminem konkursu grantowego:

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/upload/files/Regulamin%20FIO%202019%283%29.pdf

DSC_2827

DSC_2830

DSC_2832 (2)

DSC_2836

DSC_2837

DSC_2845

DSC_2846

tekst i zdjęcia: Joanna Szubstarska

zarząfd

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków SCW

W dniu 6 lutego 2019r.w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu we Włodawie odbyło się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków SCW.

Zebrani na Zgromadzeniu Członkowie SCW  przyjęli  Sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2018r. jednogłośnie (do wglądu na www.wolontariat.wlodawa.eu ) i udzielili absolutorium Zarządowi.  Został również przyjęty Plan pracy Zarządu na 2019r.

Na nową  kadencję   2019-2021 ukonstytuował się NOWY ZARZĄD:

 1. Urszula Kazub – Prezes
 2. Elżbieta Bartosiak – Wiceprezes
 3. Monika Kędzierska – Wiceprezes
 4. Anna Pająk – Wiceprezes
 5. Joanna Uryniuk – Wiceprezes

Dotychczasowa  Prezes Zarządu SCW Krystyna Kończal  ze względów osobistych nie kandydowała.

W skład Komisji Rewizyjnej SCW weszli:

 1. Krystyna Młynarczyk – Przewodnicząca
 2. Agnieszka Czuj – Członek Komisji
 3. Elżbieta Sołoducha – Członek Komisji

 

DZIĘKUJEMY dotychczasowym Władzom SCW i GRATULUJEMY nowo wybranym!!!

kwiaty

zgromadzenie

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków SCW


Zapraszamy wszystkich członków naszego stowarzyszenia na podsumowanie ubiegłorocznych działań, postaramy się je ocenić, wyciągnąć wnioski, a także zaplanować kolejny rok.


Porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Walnego Zgromadzenia Członków SCW

6.02.2019r.

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej
 3. Przyjęcie porządku zebrania;
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2018r. – podjęcie uchwały
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018r. – podjęcie uchwały
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu SCW w roku 2018. – podjęcie uchwały
 8. Udzielenia absolutorium Zarządowi SCW za rok 2018.- podjęcie uchwały
 9. Rozpatrzenie wniosku o zmiany w Zarządzie SCW
 10. Wybór nowego Zarządu SCW.
 11. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej
 12. Przedstawienie Planu pracy SCW na rok 2019 – Głosowanie nad przyjęciem planu pracy na 2019r.
 13. Zmiany w statucie SCW – pojęcie uchwały
 14. Dyskusja, zapytania i wolne wnioski
 15. Zakończenie zebrania.

 

bez-tytulu

Akcja promująca działalność wolontariatu dla mieszkańców Włodawy

Zadanie Akcja promująca działalność wolontariatu dla mieszkańców Włodawy to cykl działań, celem których była promocja przedsięwzięć wolontarystycznych realizowanych na terenie naszego miasta oraz pokazanie różnych form wolontariatu i zachęcenie wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, do włączania się w takie działania. 

Zadanie było realizowane w dniach od 3 do 21 grudnia 2018r.

W ramach akcji odbyły się spotkania w szkołach, spotkania z ciekawymi ludźmi zaangażowanymi w wolontariat krajowy i międzynarodowy, prelekcje.

Uczestnicy spotkań otrzymali gadżety z nadrukiem logo stowarzyszenia jako trwały element przypominający o Centrum Wolontariatu funkcjonującym w naszym mieście.

Bardzo głośnym echem odbiło się spotkanie w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza z Laureatem nagrody Vertatis Splendor ks. Mieczysławem Puzewiczem, który organizuje programy pomocy między innymi bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, powodzianom, młodzieży

w schroniskach dla nieletnich – m.in. w ramach kampanii „Budujcie Cywilizację Miłości”. Ks. Puzewicz jest też organizatorem m.in. pomocy dla powodzian w Serbii, domu dla uchodźców w Brześciu na Białorusi, jadłodajni i ambulatorium dla bezdomnych w Lublinie.

Był inicjatorem m.in. funduszu stypendialnego dla młodzieży z terenów powodziowych, pomocy dla uchodźców w obozach na terenie Kurdystanu czy pomysłodawcą akcji „Dar życia” – na rzecz przekazywania tkanek i narządów do przeszczepów.

Swoim doświadczeniem, przygodą, jak niektórzy określali, podzielili się również prelegenci

dr Piotr Gawryszczak – Wojewódzki Komendant OHP  w Lublinie i ks. Dariusz Parafiniuk.

Komendant OHP zachęcał  do aktywizacji przez wolontariat. Opowiedział o pracy wolontarystycznej na wschodzie, o poszukiwaniu, sprzątaniu i przywracaniu godności polskim cmentarzom za wschodnią granicą naszego państwa.

Ks. Dziekan Dariusz Parafiniuk – koordynator Parafialnego Zespołu Caritas przedstawił zasady działania  wdrażanego w naszym mieście programu „ Spiżarnia Caritas”, zachęcał do włączania się, do podarowania choćby jednej godziny w tygodniu swojego wolnego czasu dla idei wolontariatu.

Zorganizowane zostały również spotkania dla młodzieży uczącej się w Branżowej Szkole I stopnia we Włodawie, ZSZ i  II LO im. Modrzewskiego oraz dla dzieci i młodzieży mieszkającej w internacie SOSW we Włodawie Zajęcia prowadziły Monika Kędzierska i Krystyna Kończal.

Wszyscy prelegenci podkreślali korzyści i wartości płynące z zaangażowania w działania wolontarystyczne.

Uczestnicy spotkań podkreślali swoje zainteresowanie. Wyrażali też zadowolenie z przedstawienia im całej platformy możliwości działań jak również miejsc, gdzie we Włodawie można takie działania podjąć.

Zadanie zostało sfinansowane przez Gminę Miejską Włodawa oraz ze środków własnych Stowarzyszenie w tym pracę wolontarystyczną wolontariuszy i członków SCW pracujących społecznie.

IMG_5247

IMG_5248
IMG_5251

IMG_5253

IMG_5258

IMG_5262

wolontariat

wolontariat3

wolontariat4

wolontariat5

wolontariat6

wolontariat7